• در انتظار پرداخت: سفارش در مرحله ثبت شده قرار دارد اما هنوز کاربر پرداخت آن را انجام نداده است.
  • در انتظار بررسی: سفارش انجام شده است و کافیست مدیر فروشگاه آن را تایید کند. این مورد بیشتر برای زمانی است که مشتری هزینه سفارش را اینترنتی پرداخت نمی کند.
  • در حال انجام: پرداخت توسط مشتری انجام شده است و مدیر فروشگاه در حال آماده سازی سفارش برای ارسال است.
  • تکمیل شده: سفارش انجام و پرداخت شده و همچنین شما سفارش مشتری را ارسال کرده اید و پردازش سفارش کامل به پایان رسیده است.
  • ناموفق: این وضعیت یعنی پرداخت کاربر به هر دلیلی ناموفق بوده است.
  • لغو شده: سفارش به هر دلیلی توسط مشتری یا حتی مدیر فروشگاه لغو شده است. در این مورد اگر محصول فیزیکی است، از موجودی کالا در انبار کم نمی شود.
  • مسترد شده: این وضعیت برای زمانی است که سفارش برگشت خورده است.